Доцент Донка Ташева: Искам да предам на учениците не само знания, но и любов към химията

Висока самооценка и самочувствие отличават младите ни надежди в науката. Такова е наблюдението на един от техните ментори-   Донка Ташева-  ръководител на отбора по химия. Дългогодишен преподавател, тя е доцент във Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Кл. Охридски“, доктор по химия,  преподавател по органична и био органична химия, член на Националната комисия за провеждане на Олимпиадата по химия и опазване на околната среда, ръководител на отбора за участие в МОХ (IChO) от 2004 година до момента, автор на задачи за областен и национален кръг за олимпиадата по химия, и за подборно контролно за определяне на отбора на България за международната олимпиада по химия, автор на учебници и учебни помагала за средното училище (9 и 12 клас), зам.-декан на ФХФ на СУ „Св. Кл. Охридски“ за учебната дейност – химически специалности – бакалавърска и магистърска степен.

Как може да бъде запален интерес към химията у младите?

Интересът към химията може да се създаде у учениците от учителите по химия.  На учениците трябва да бъде дадена възможност за самостоятелна работа – да търсят  данни за: важни открития в областта на химията, известни химици, допринесли за развитие на науката, съединения които намират приложение в нашия живот. В училище да бъдат провеждани и обяснявани химични експерименти, които да показват красотата на науката химия.

Как го правите Вие?

При моите срещи с ученици, те вече имат интерес към химията. Стараем се (аз и моите колеги от Националната комисия за провеждане на олимпиадата по химия и опазване на околната среда) да предадем на учениците не само нашите знания, но и интереса и любовта към химията, която е наша професия.

Защо химията е интересна наука? 

Химията ни дава възможност да опознаем нашия свят – процесите, които протичат в неживата и живата природа, да разгадаем механизма на биохиомичните процеси.

Кое е най-важното, на което искате да научите младите хора?

На самостоятелно мислене и анализиране на явление и процеси.

Кои качества помагат за успеха на учениците в състезания по природни науки?

Креативност, самостоятелно мислене и способността за вземане на бързи решения.

Как бихте описали отношенията си с младите хора, на които преподавате?

С учениците, с които се срещаме за подготовка за олимпиадите, отношенията ни са приятелски. Те са амбициозни и мотивирани за самостоятелна работа млади хора. След работата с тях преподавателят най-бързо вижда резултата от работата си.

Какво отличава новото поколение млади учени от предишните?

Самочувствие и висока самооценка

Интересно е Вашето мнение за нивото и организацията на българското образование.

Като университетски преподавател моите впечатления са само от университетското образование. Това, с което се сблъскваме аз и моите колеги, преподаватели във ФХФ, са пропуските в познанията на учениците, завършили средно образование, в различни области на познанието и недостатъчно развитото умение за критично мислене и анализиране.  Първата задача, която имаме, е да преодолеем тези пропуски. Смятам, че се справяме добре, както с тази задача, така и със запознаването на нашите студенти с новите знания.

Кои са трудностите, които срещате като ръководител на отбора за участие в МОХ?

МОХ е на високо академично ниво. Като ръководител на отбора за МОХ най-голямата трудност, която срещам е преодоляване на разликата в нивото на знания, придобити от учениците в средното училище, и необходимите знания, които трябва да имат те, за да се представят добре на МОХ. Трудно се преодолява липсата на умения за експериментална работа.

Как се развива науката химия? Кои са основните надежди на човечеството, свързани с нея?

Химията е динамично развиваща се наука. Бъдещето на науката е свързано със създаване на нови материали, необходими за новите технологии, усъвършенстване на фотохимичните процеси, използвани като енергиен източник; оптимизиране на технологиите за получаване и използване на възобновяеми енергийни източници, разработване на зелени технологии с цел на опазване на околната среда; задълбочаване на познанията и разбирането на химичните процеси, протичащи в живите организми и използването на тези знания за дизайн на нови лекарствени субстанции с важно медицинско значение; разработване на нови методи и подходи за медицинска диагностика.

Как виждате бъдещето на Вашите ученици?

Като успешни млади хора, които могат да се реализират в научната сфера.

Ако желаете да подкрепите олимпийските отбори по природни науки и да им помогнете да продължат да жънат успехи, можете да го сторите по няколко начина. – Да откриете касичките на кампания „Операция Жълти стотинки“ 2021, да използвате приложението Pay by Vivacom, да изпратите sms с текст DMS OLYMP на номер 17 777; или да изпратите еднократно или месечно абонаментно дарение през бутона „Дарете сега„.